tel. +48 660-680-317, +48 603-241-804 biuro@sistersconsulting.pl ul. Cegielniana 6B/28, 30-404 Kraków

Zakres Usług

Sisters Consulting świadczy usługi księgowe w następujących aspektach: rachunkowość, podatki, kadry i płace, pozyskiwanie źródeł finansowania oraz pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zakres czynności obejmuje zarówno pełną, jak i uproszczoną księgowość.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i  wartości niematerialnych i prawnych
 • Ustalanie wysokości należnego podatku dochodowego
 • Ustalenie wysokości podatku od towarów i usług (VAT)
 • Sporządzanie oraz przesyłanie do US deklaracji takich jak CIT, PIT, VAT
 • Przygotowywanie Zakładowego Planu Kont oraz Polityki Rachunkowości
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego /Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow), Informacja dodatkowa

 

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów)
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy
 • Ustalanie wysokości należnego podatku dochodowego
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji takich jak PIT, VAT

 • Przygotowywanie umów o pracę, informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia, wypowiedzeń, aneksów, świadectw pracy
 • Rejestrowanie zmian danych w trakcie zatrudnienia 
 • Przygotowywanie umów cywilno-prawnych
 • Prowadzenie zgodnie z przepisami prawa dokumentacji zatrudnienia
 • Ustalanie prawa do uprawnień pracowniczych (ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu)
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych)

 • Przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych
 • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
 • Sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło i kontraktów menedżerskich
 • Rozliczanie nieobecności na listach płac oraz obliczanie wynagrodzenia za czas choroby
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności z podziałem na nieobecności spowodowane chorobą lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi przyczynami
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych
 • Obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Sporządzanie oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń (PIT-8AR, PIT-4R),
 • sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: rocznych informacji dla ubezpieczonego, kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
 • Przygotowanie deklaracji GUS, PFRON

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej i wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania
 • Obsługa prawna
 • Doradztwo gospodarcze
 • Prowadzenie szkoleń BHP
 • Archiwizowanie dokumentacji księgowej
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Sporządzanie i przesyłanie sprawozdań do GUS, NBP